1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn bindend.
De opdrachtgever wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en zich met deze voorwaarden akkoord te verklaren.
Onder opdrachtgever wordt begrepen: hij die de order heeft geplaatst. De leverancier is degene die de order aanvaardt.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen … en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Prijsopgave
Prijs zoals bepaald in offerte of via mail.

3. Offerte en bevestiging opdracht
De leverancier zal op vraag van de opdrachtgever een offerte opmaken. De offerte is slechts geldig gedurende één maand.
Binnen de termijn van één maand zal de opdrachtgever de opdracht moeten bevestigen.

4. Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is ertoe gehouden om alle noodzakelijke gegevens aan de leverancier mee te delen en dit om een tijdige en juiste levering mogelijk te maken.
De leverancier kan niet verantwoordelijk zijn voor het niet halen van een deadline, indien de oorzaak te wijten is aan de fout van de opdrachtgever, zoals het niet en laattijdig verstrekken van correcte gegevens, materialen,…

5. Gebruik van andere toeleveranciers
Indien voor de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp een beroep gedaan moet worden op andere leveranciers, gebeurt dit steeds door of namens, in opdracht van en voor rekening van de opdrachtgever.
De leverancier zal steeds beschikbaar zijn voor mondeling overleg.
Op verzoek van de opdrachtgever kan de leverancier optreden als gemachtigde en dit voor risico van de opdrachtgever. De partijen kunnen omtrent deze opdracht desgevallend nog één en ander uitwerken in een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst.

6. Drukproef en openbaarmaking en verveelvoudiging
Drukproeven die niet voorzien zijn in de offerte worden in rekening gebracht.
Alvorens tot verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen om de laatste drukproef, revisieproef of laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.
De wijzigingen dienen schriftelijk meegedeeld te worden en de leverancier houdt zich eraan deze correct uit te voeren en een nieuwe proef voor te leggen ter goedkeuring.
Mondelinge, telefonische of correcties via e-mail zijn steeds op risico van de opdrachtgever.
Na het overmaken van een ‘goed voor druk’, is de leverancier van alle verantwoordelijkheid tijdens of na het drukken ontheven. De ‘goed voor druk’ blijft eigendom van de leverancier en kan dienen als bewijsmateriaal in geval van betwisting.
De verschillende drukprocessen houden een verschil in reproductie van kleuren in. De leverancier staat in voor een zo getrouw mogelijke reproductie binnen de technische mogelijkheden. Testen en proeven om het resultaat op de uiteindelijke drager te bekijken of andere soorten van kleurproeven zullen extra in rekening genomen worden.
7. Termijn van levering
De vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van het ontwerp zijn slechts indicatief en niet bindend.
Levering van het te volbrengen ontwerp aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan.
Het ontwerp wordt voor de termijn van één jaar bewaard. Slechts op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever, kan deze termijn worden verlengd.

8. Auteursrecht en industriële eigendom Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door de
leverancier, komen toe aan de leverancier.
Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij de leverancier.
De leverancier garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort het niet tot de opdracht van de leverancier om onderzoek uit te voeren naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van
dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
De leverancier is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol.
Zonder voorafgaande toestemming van de leverancier is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van de leverancier openbaar te maken of te verveelvoudigen.
Als de leverancier dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van de leverancier en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van de
leverancier/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.
Zolang geen nadere afspraken tussen de leverancier en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door de leverancier aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van de leverancier.

9. Gebruik en licentie
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de leverancier, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging betreft overeenkomstig de bestemmingen en/of
oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.
Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de leverancier veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging de leverancier als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door leverancier gehanteerde honorariumtarieven.
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft de leverancier de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, de leverancier kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

10. Honorarium
Naast het overeengekomen honorarium, dient de opdrachtgever eveneens te betalen aan de leverancier de kosten die de leverancier voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten.
Indien de leverancier door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.
In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.
De leverancier heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.

11. Betaling
Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur.
Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 15% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 250,00 euro.
De leverancier heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door de leverancier binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

12. Aansprakelijkheid
De leverancier kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.
De aansprakelijkheid van de leverancier voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het de leverancier toekomende honorarium.
De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de leverancier niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

13. Herroepen en beëindigen van de opdracht
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat de leverancier zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.
Wanneer de werkzaamheden van de leverancier bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd.
Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.
Wanneer er sprake is van overmacht, waardoor van de leverancier redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft de leverancier het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op
het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.
Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van de leverancier redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft de leverancier, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

14. Onderhoudscontracten website
LANES BVBA voorziet bij elke opgeleverde website een bijhorend onderhoud om de website steeds up-to-date te houden. We zorgen ervoor dat er continu een safety pack draait, welke zorgt voor een optimale beveiliging tegen virussen en spam.
Daarnaast zorgen we 1 keer per maand op een vast moment dat jouw WordPress website en plugins worden geüpdatet naar de meest recente versie, en dat de werking en snelheid van jouw website wordt geoptimaliseerd. Deze contracten lopen met een minimum van 36 maanden.

15. Overige bepalingen Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden de leverancier niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover de leverancier de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.
Op alle overeenkomsten en verbintenissen van de leverancier is het Belgisch recht van toepassing.
Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van de leverancier zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.